Regulamin Strony

 1. Definicje:
  • Strona - strona internetowa www.zabytkowi.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.
  • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Strony.
  • Zalogowany użytkownik - użytkownik, który dokonał logowania na Stronie wpisując swój aktualny login oraz hasło.
  • Właściciele Strony - Dominik Wieliczko i Justyna Dębecka-Żeleźnik.
  • Administrator - użytkownik wyznaczony przez właściciela Strony.
  • Redaktor - użytkownik wyznaczony przez administratora lub właściciela Strony.
 2. Korzystanie z Strony:
  • Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne. Użytkownik, jednakże, we własnym zakresie pokrywa koszty uzyskania dostępu do Strony przez przystosowane do tego celu media.
  • Korzystając ze Strony użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
  • Użytkownik powinien dbać o poprawność pisowni dodawanych do Strony informacji o charakterze tekstowym.
  • Użytkownik dodając informacje do Strony wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Strona w celach promocyjnych.
  • Nie jest dozwolone dodawanie informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, lub mają charakter reklamowy albo promocyjny, a zostały umieszczone na Stronie bez zgody właściciela.
  • Publikowane na Stronie informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  • Dodając informację do Strony użytkownik gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe do informacji lub prawa do jej wykorzystania.
  • Dodawane przez użytkowników informacje mogą być moderowane przez Administratorów.
 3. Odpowiedzialność:
  • Strona oraz osoby z nim związane nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki logowania się za pośrednictwem Strony oraz wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
  • Dane publikowane na Stronie pochodzą z wiarygodnych i sprawdzonych źródeł i według najlepszej wiedzy zespołu administrującego Strona są rzetelne.
  • Administratorzy Strony dokładają wszelkich starań, aby dane prezentowane w Stronie były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, a wszelkie podstrony działały prawidłowo, jednakże nie udziela się żadnych gwarancji na prawidłowe działanie żadnej z zakładek Strony.
  • Prezentowane na Stronie poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.
 4. Warunki techniczne:
  • Do korzystania ze Strony wymagane jest połączenie z siecią Internet
  • Do korzystania ze Strony konieczne jest, aby przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookies.
 5. Prawa autorskie:
  • Strona zawiera teksty chronione prawem autorskim. Znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.
  • Wykorzystywanie treści Strony w celach zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych odbywać się może jedynie za pisemną zgodą właściciela Strony
 6. Polityka prywatności:
  • Strona nie wymaga przedstawienia jakichkolwiek danych, pozwalających na identyfikację użytkownika.
  • Dostęp do wszelkich informacji merytorycznych Strony nie wymaga od użytkownika pozostawienia informacji poufnych. Wyjątek stanowią usługi oferowane przez Strona i związane z nimi formularze, co ma na celu zindywidualizowanie oferty oraz ułatwienie korzystania z niektórych zakładek Strony poprzez automatyczne uzupełnienie danych wymaganych do użytkowania podstrony.
  • Dane uzyskiwane przez Stronę w ramach ankiet, wniosków i formularzy mają dla Strony charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do potrzeb wewnętrznych Strony.
  • Strona używa technologii cookies pozostawiającej na komputerze użytkownika informacje, które każdorazowo mogą być czytane przez serwer przy próbie połączenia z Stroną. Strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane przez Użytkownika, a służą jedynie ułatwieniu korzystania ze Strony. Pliki cookies moga być również pozostawiane przez współpracujące z Stroną systemy reklamowe.
 7. Postanowienia końcowe:
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
  • Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości tego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
  • Zarówno Strona jak i zespół osób pracujących przy Stronie nie ponosi żadnej odpowiedzialności - cywilnej, karnej ani administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników ze Strony w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu.
  • Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.